image Estover Rannu image Kambja Aleviku Reoveepuhasti, Tartumaa

ASERI  REOVEEPUHASTI,  L-VIRUMAA

Aseri

Asukoht Aseri linn, Lääne- Virumaa
Puhasti omanik OÜ Aseri Kommunaal
Operaator OÜ Aseri Kommunaal
Ehitatud 2011
Projekt, ehitus AS Nordecon; AS J.I.T.

Reovee iseloom     Olmereovesi reostuskoormusele  2330 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee kogus ööpäevasKeskmine tunnine vooluhulk 350 m3/d
20 -45 m3/h
BHT7 140 kg/d (maks 200 kg/d)
Üldlämmastik 25 kgN/l (maks 38 kg/d)
Üldfosfor 4,2  kgP/l (maks 5 kg/d)

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus:  Automaatne kruvivõre ja liivapüünis

Aktivmudapuhastus: Protsessimahuti kogumaht (2 liini)

Vtot= 500 m3; Sellest  V aer = 315 m3

Seadmed aeratsiooniks : Bioreaktor Celpox -955HE

Reoveepuhastusjaama küte Celpox soojusvahetiga, kasutades reovee soojust

P- eraldamine: Bio-P ja keemilise koagulantsadestus

Nitrifikatsioon- Denitrifikatsioon

Järelsetiti: Setiti pindala       40 m2

Mudatöötlus:

Liigmuda otsetsentrifuugimine (liigmuda pumbatakse dekantertsentrifuugile otse järelsetitist ;0,8-1,2 % kuivainet)

Mudatahendustsentrifuug ANDRITZ D2L .

Tahendatud muda 21-23 % kuivainet

Purgla: Purgimissõlm, maht 10 m3

Reovee puhastuse näitajad ( 2012):

Reovesi puhastusse keskmine 2016 Reovee hulk 630  m3/d ( max 2000 m3/d)
BHT7 188  mg/l         120 kg/d
Hõljum 242 mg/l
Üldlämmastik 71 mgN/l
Üldfosfor 7,5 mgP/l
Puhastatud vesi  (keskmine 2016) BHT7 6,8 mg/l   96%
Hõljum 9,3mg/l     96%
Üldlämmastik 12,3 mgN/l  83%
Üldfosfor 1,01 mgP/l   87%