image Kohila RVP image Aseri RVP

AS ESTOVER JUUSTUTÖÖSTUS

KAARLIJÄRVE REOVEEPUHASTUSJAAM  TARTUMAA

Estover

 

Omanik AS Estover Juustutööstus
Projekt AS Schöttli keskkonnatehnika, AS J.I.T.
Puhasti ehituse  etapp I 2010
Puhasti laiendus etapp II 2013

Reovee iseloom : Juustutööstus+ olmereovesi 18000 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee ööpäevane hulkKeskmine tunnikoormus 450 m3/d
20 m3/h
BHT7 1000-1350 kg/d
Üldlämmastik 19 kgN/l
Üldfosfor 6  kgP/l

 Tehnoloogia

Reovee eeltöötlus: Ühtlustusmahuti 300m3; Flotaatsiooniseade tootlikkus kuni 20 m3/h

Aktivmudapuhastus:

Puhasti üldmaht 1275 m3
Sellest aeratsiooniosa 945 m3
Vee sügavus 3,5 m
Viibeaeg Q keskm 4,25 d
Mahukoormus 0,67 kg/m3
Järelsetiti
Maht 65 m3
Pindala 30 m2

Aeratsioon : Bioreaktor Celpox 1273HE   5 tk

Reoveepuhastusjaama kütmine , kasutades biopuhasti jääksoojust

Mudatöötlemine: Aktiivmuda tihendamine :gravitatsiooniline mudatihendi, maht  70 m3

Flotomuda kogumismahuti. Tihendatud aktiivmuda ja flotomuda segamismahuti

Mudatahendusseade: Tsentrifuug ANDRITZ D3LL

Reovee analüüs, keskm 2013:

Reovesi puhastusse Reovee hulk 450 m3/d
KHT 2800 -4900 mg/l 1260 -2205 kg/d
BHT7 2680 -3050 mg/l 1206 -1372 kg/d
Hõljum 760 -1400mg/l 342 -630 kg/d
Üldlämmastik 95- 190 mgN/l 43-85  kgN/l
Üldfosfor 30-55  mgP/l 13 -25 kgP/l
PH 4-9
Puhastatud vesi  puhasti väljavoolus ( analüüs keskm 2013) KHT 90 mg/l 97-98 %
BHT7 29 mg/l 99 %
Hõljum 63 mg/l
Üldlämmastik 6,6 mgN/l 93-96 %
Üldfosfor 3,1 mgP/l 90-94 %